Nazwa firmy
Nazwa firmy
Nazwa firmy


dokonywanie w imieniu Konsorcjum koniecznych czynności faktycznych i prawnych wobec osób i podmiotów trzecich na obszarze województwa małopolskiego, zgodnie z Umową i bieżącymi ustaleniami z Konsorcjantami. Pozostały obszar Polski oraz zagranica podlega działalności Lidera 1 i Lidera 2 oraz pozostałym Konsorcjantom, w zakresie spraw organizacyjno-prawnych Konsorcjum, na zasadach każdorazowo, odrębnie ustalanych przez Konsorcjantów. Obowiązkiem każdego z Konsorcjantów jest uczestniczenie w sprawach organizacyjno-prawnych wspólnie z Liderem 1 i Liderem 2.

Konsorcjum nie ma siedziby, jednakże siedziby Lidera 1 lub 2 służą również potrzebom przechowywania dokumentacji Konsorcjum, spotkaniom Konsorcjantów oraz innym celom wspólnie uzgodnionym przez Konsorcjantów.

Adresem dla doręczeń Konsorcjum jest: adres Lidera 1, to jest: "Konsorcjum Prawno-Gospodarcze", Kancelaria Adwokacka Maciej Kobic, 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 11 oraz adres Lidera 2, to jest: "Konsorcjum Prawno-Gospodarcze", Kancelaria Prawna Wiesław Kazimierczak, 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 1. Doręczenie na każdy z adresów jest skuteczne względem Konsorcjum.

Konsorcjum nie jest spółką w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czy też Kodeksu spółek handlowych. Konsorcjum nie ma osobowości prawnej, jak i nie jest podatnikiem żadnego podatku w rozumieniu przepisów podatkowych, w związku z czym nie posiada numeru identyfikacji podatkowej. Wszelka działalność podejmowana przez Konsorcjantów jest regulowana w odrębnych umowach zawieranych między wszystkimi lub niektórymi Konsorcjantami.

Celem Konsorcjum jest współpraca i wzajemne wspieranie się Konsorcjantów w prowadzonej przez nich działalności, na zasadach określonych w Umowie Konsorcjum oraz w odrębnych umowach.

Przedmiot działalności Konsorcjum w szczególności obejmuje:

- nawiązywanie współpracy pomiędzy poszczególnymi Konsorcjantami,
- wzajemną promocję usług świadczonych przez Konsorcjantów, z uwzględnieniem praw i zasad obowiązujących w poszczególnych dziedzinach działalności Konsorcjantów,
- wzajemne pozyskiwanie klientów i kontrahentów, poprzez przekazywanie pomiędzy Konsorcjantami stosownych informacji, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów,
- pozyskiwanie i zawieranie przez poszczególnych Konsorcjantów umów zleceń lub innych typów umów z innymi wybranymi Konsorcjantami, jak i z osobami lub podmiotami trzecimi, w tym także w trybie zamówień publicznych oraz
- podejmowanie wszelkich innych czynności lub działań, zgodnie z obowiązującym prawem, a zmierzających do rozwoju Konsorcjantów oraz Konsorcjum, w tym także do podnoszenia jakości i poziomu usług świadczonych przez Konsorcjantów.

Każdy z Konsorcjantów może prowadzić sprawy i reprezentować Konsorcjum, jednakże z uwzględnieniem praw i interesów pozostałych Konsorcjantów, a także postanowień Umowy Konsorcjum.

Konsorcjanci mogą udzielać innym Konsorcjantom pisemnych upoważnień do składania oświadczeń w ich imieniu, zarówno w stosunkach pomiędzy Konsorcjantami, jak i wobec osób i podmiotów trzecich. Oświadczenia składane przez poszczególnych Konsorcjantów bez pisemnego upoważnienia pozostałych Konsorcjantów, nie będą wiążące dla pozostałych Konsorcjantów, jeśli nie zostaną przez nich pisemnie potwierdzone na adres Konsorcjum, jak i wobec osoby, czy też podmiotu, do którego skierowano oświadczenie podlegające takiemu potwierdzeniu - w terminie siedmiu dni od daty powzięcia wiadomości o takim oświadczeniu złożonym bez upoważnienia.